Teemat

MIHIN HALUAN VAIKUTTAA ALUEVALTUUSTOSSA?

Ennaltaehkäisyyn on panostettava!

Aluevaltuustossa aion edistää asukkaiden hyvinvointia ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta. Ennaltaehkäisevät palvelut parantavat ihmisten jaksamista ja raskaimpien palveluiden tarve ja kustannukset vähenevät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon on oltava laadukasta ja hoitoon on päästävä nopeasti!

Palveluiden on oltava laadukasta, turvallista, asiakaslähtöistä ja hoitoon pääsyn nopeaa. Hoitojonot on purettava. Terveydenhuollon perus- ja erikoissairaanhoidon palveluiden on toimittava saumattomasti ja päällekkäisyyksiä on purettava. Mielenterveyspalvelut on hoidettava kuntoon. Omaishoidon tukea ja ikäihmisten palveluita on parannettava. Lastensuojeluun ja perhehoitoon on panostettava.

Taloudesta on pidettävä huolta ja palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti.

Työtä tekeviä käsipareja on lisättävä ja hallintoa kevennettävä, näin varmistamme hoidon saatavuuden ja kustannusten pienenemisen. Työntekijöiden jaksamiseen on panostettava ja johtamista on kehitettävä.

Olen valmis kovaan työhön pohjois-pohjanmaalaisten lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten puolesta.